Regulament concurs

Campania publicitara pentru consumatori "Ai 50.000 de motive sa sarbatoresti pe gustul tau"

REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE

SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR

Organizatorul campaniei publicitare, denumita in continuare Campanie este  SC DE SILVA EXCLUSIV SRL, cu sediul in Bucuresti inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J40/2283/2009, CIF RO 25156995, denumita in cele ce urmeaza Organizator. Decizia de participare la Campanie conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul dar nu inainte de a anunta publicul in magazinele in care se desfasoara Campania, cu minim 24 de ore inaintea intrarii in vigoare a modificarii.

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

Campania promotionala se va desfasura pe teritoriul Romaniei in magazinele identificate prin prezenta afiselor promotionale.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania incepe la data de 28.11.2011 si se va incheia la data de 24.12.2011, in limita stocului de premii. Campania poate fi prelungita de catre organizator printr-un act aditional la prezentul regulament. Modificarea se va face publica conform Sectiunii 1.

SECTIUNEA 4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

La aceasta promotie vor participa urmatoarele marci:

Descriere articol
Bomboane Toffifee 125g
Bomboane Toffifee 400 g
Ciocolata Merci Albastru 250 g
Ciocolata Merci Rosu 250 g
Ciocolata Merci Dark 250 g
Ciocolata Merci 400 g
Caramele Mamba 27.5 g
Caramele Mamba ( 4 ) 110 g
Caramele In Ciocolata Riesen Chew 86 g
Caramele  Werther's 50 g
Caramele  Werther's 90 g
Knoppers 25g
Knoppers 5x25g

SECTIUNEA 5. MODUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI PUBLICITARE

Ce trebuie sa faci:

Fiecare consumator care va achizitiona orice produse Storck de minim 15 lei (pret de raft cu TVA inclus) va avea dreptul sa extraga un loz (la casa de marcat). Toate lozurile sunt castigatoare. Tipurile de premii si cantitatea sunt descrise in sectiunea 6.
Premiile se ridica din magazin, in schimbul lozului castigator. Daca premiul castigat nu este disponibil in magazin va rugam contactati organizatorul la adresa de email secretariat@desilva.ro.

IMPORTANT: pastreaza lozul castigator pana la inmanarea premiului!

Organizatorul nu este raspunzator pentru taloanele razuibile pierdute sau deteriorate. Nu se admit copii ale taloanelor.

In cazul prelungirii Campaniei, ultima zi de primire a taloanelor va fi cea inscrisa in actul aditional de prelungire care va fi publicat asemeni regulamentului in magazinele participante in Campanie inainte de prima zi de prelungire.

SECTIUNEA 6. PREMIILE

Premiile oferite in cadrul Campaniei sunt urmatoarele:

Premiu

Cantitate totala oferita in Campanie (bucati)

Valoare aproximativa /premiu
( RON cu TVA)
Decoratiune Craciun 450 1.319
Suport lumanare 900 2.637
Globuri Craciun mari 720 4.006
Globuri Craciun mici 1.050 3.387
Instalatii Craciun 600 1.694
Sampanie copii Tom&Jerry 900 4.113
Sampanie Moet 30 2.456
Toffifee 400g 350 3.024
Knoppers 25g 45.000 22.935

Valoarea totala neta fara TVA a premiilor este de  aproximativ 10.600 EUR.

SECTIUNEA 7. TALOANELE CASTIGATOARE

Premiile se acorda pe loc in magazin, participantilor care au razuit taloanele castigatoare. Premiul se acorda in baza talonului razuibil care trebuie predat numai in momentul inmanarii premiului. Premiile nu pot fi ridicate mai tarziu de data de 31.12.2012

Castigatorii se obliga sa ofere reprezentantului Organizatorului datele personale si sa semneze formularul de predare-primire al premiului.

Castigatorii care nu pot fi contactati telefonic si nici nu revendica premiul castigat pana la data de 31.12.2011 vor pierde dreptul asupra premiului castigat.
Premiile nerevendicate pana la aceasta data vor ramane in proprietatea Organizatorului.

SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE

Organizatorul Campaniei nu va fi responsabil si nu va putea fi implicat in litigii legate de detinerea sau proprietatea asupra cupoanelor participante. Litigiile privind dreptul de proprietate asupra acestora nu vor putea influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei a carei solicitare a fost prezentata Organizatorului in conformitate cu prevederile prezentului regulament.

SECTIUNEA 9. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este deschisa tuturor consumatorilor domiciliati sau rezidenti in Romania cu exceptia angajatilor companiei De Silva Exclusiv, ai Whiteland Import Export, ai Whiteland Logistics, ai agentiilor de publicitate implicate in aceasta campanie precum si a membrilor familiilor acestora (sot/sotie) si a rudelor de gradul 1.

In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este minor (cu varsta sub 18 ani) sau o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului prin intermediul parintelui sau al tutorelui sau legal. Acestia din urma vor semna o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea oficiala a premiului respectiv reprezentantului minorului, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea reclamatiilor de orice natura legate de acesta.

SECTIUNEA 10. CONFIDENTIALITATEA  DATELOR

Organizatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezenta campanie promotionala, in conformitate cu prevederile legii 677/2001.

Toate taloanele si formularele completate de castigatori vor deveni proprietatea Organizatorului, cu toate drepturile care decurg de aici. Datele personale ale participantilor la campanie vor fi colectate doar pentru verificarea impartirii premiilor. Organizatorul se angajeaza sa nu le foloseasca in alte scopuri.

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Numele, prenumele si localitatea de resedinta, doar ale castigatorilor, precum si codurile unice castigatoare si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002.

Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii accepta ca, in cazul in care vor castiga unul dintre Premii, numele, prenumele, localitatea de resedinta si imaginea lor sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, in diverse materiale tiparite, audio si video, in mod gratuit. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii vor semna o declaratie scrisa in acest sens, conform celor solicitate de catre Organizator.

Prin simpla participare la Campanie, Participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale comunicate Organizatorului sa intre in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si folosite pentru campanii de marketing direct. Organizatorul si Agentia garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul la opozitie (art. 15).

Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001.
In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre SC De Silva Exclusiv SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Nuferilor 44-48 , sector 1

SECTIUNEA 11. TAXE

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind in sarcina persoanei castigatoare, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Precizare: Toate premiile vor avea o valoare mai mica de 100 RON, fiind astfel scutite de taxe, impozite si alte obligatii financiare.

SECTIUNEA 12. VALIDAREA CASTIGATORILOR SI LIVRAREA PREMIILOR
Verificarea indeplinirii conditiilor din prezentul Regulament se face in momentul inmanarii premiului.
Toate cupoanele vor deveni proprietatea Organizatorului cu toate drepturile care decurg de aici.
Castigatorii premiilor vor semna, in momentul primirii premiilor, formularul de predare-primire al reprezentantilor Organizatorului, care atesta primirea premiului.

Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare - primire a premiului nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului sau a Agentiei implicate in aceasta Campanie.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

SECTIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii intre Organizator si participantii la Campanie, se vor rezolva pe cale amiabila sau in Instanta Judecatoreasca competenta.

SECTIUNEA 14. INTRERUPEREA CAMPANIEI PUBLICITARE

Campania va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau unilateral de catre Organizator, cu anuntarea publicului in magazinele care participa la Campanie.

SECTIUNEA 15. REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE

Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit, la cerere, in magazinele participante sau pe site-ul Organizatorului www.desilva.ro
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
Pentru informatii suplimentare, pe perioada Campaniei, participantii se pot adresa in scris la mail secretariat@desilva.ro

De Silva Exclusiv